Prijzen en Betalingen

Onderstaand vindt u de tarieven voor fysiotherapeutische behandelingen en informatie over betalingen.

prijslijst_2013

Vergoeding van de behandeling.

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal door de verzekering te vergoeden behandelingen is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht. In de meeste gevallen ontvangt u geen nota meer. De behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Dit geldt alleen als Praktijk voor  Fysiotherapie Roelen een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Hiervoor gelden de met de zorgverzekeraar overeengekomen tarieven.

Praktijk voor Fysiotherapie Roelen heeft een overeenkomst met alle zorgverzekeraars.

Vergoeding uit de basisverzekering vindt plaats in de volgende gevallen:
– Kinderen tot 18 jaar, de eerste 9 behandelingen; daarna vanuit de aanvullende verzekering.
– Chronische aandoeningen die voorkomen op de “chronische lijst” en door de overheid is
opgesteld.
Vanaf de 21e behandeling, de eerste 20 vanuit de aanvullende verzekering.

Waar kunt u terecht met uw eventuele klachten?

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat voorlegt aan uw fysiotherapeut. U kunt er van op aan, dat we uw klacht in vertrouwen behandelen en serieus zullen nemen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken.
Heeft ook dat geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht indien bij:

Centraal Bureau Fysiotherapie, Klachtencommissie
Postbus 248
3800 AE  AMERSFOORT
TEL. 033-367 29 00

De behandeling is beeindigd, wij informeren de verwijzend arts.

Aan het eind van de behandeling wordt, indien u hiermee akkoord gaat, een verslag aan de verwijzend arts gestuurd. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien voordat het naar de arts wordt verzonden.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

We willen u erop wijzen dat u als patient altijd recht hebt op inzage in uw dossier. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht.
Als gevolg daarvan bevat alleen een verslag aan de verwijzend arts gegevens over uw behandeling en wordt aan derden over u en de behandeling geen mededeling gedaan.
Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringen. Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van schriftelijke en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan de dienst of verzekering toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

In principe zijn we verplicht om uw dossier minimaal 10 jaar te bewaren. Na die tijd zorgen wij er voor dat uw gegevens op verantwoorde wijze vernietigd.
Mocht u willen dat uw dossier al eerder wordt vernietigd, dan kunt u dat altijd schrifteliljk bij ons aanvragen. In dat geval zijn wij verplicht het dossier binnen 3 maanden te vernietigen.

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patient/klient en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patient/klient overhandigd.
  • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patient/klient in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
  • Indien de patient/klient in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patient/klient.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s